Shamrock 22000 Vinyl exam powder-free polysilk synthetic stretch beige, 4mm

Price per box of 100 gloves.

Powder Free, Stretch Synthetic Examination Gloves.